இறை நம்பிக்கையென்பது…

இறை நம்பிக்கை என்பது
இதைக் கொடு அதைக் கொடு என்பதல்ல, கொடுத்ததை முதலில் ஏற்றுக் கொள்வது.

இறைவன் மிகப் பெரியவன்!

– பரமன் பச்சைமுத்து

#Faith

#Gratefulness

#QuarantineTime

#Malarchi

#StayPositive

#BeInTouchWithPositivity

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *