சொல்ல என்ன இருக்கிறது

உடலில் சில நூறு சிறு ஊசிகள் இறங்கி மறைந்து அமிழ்ந்து கிடந்த அனுபவத்திலிருந்து வெளிவரும் போது தோன்றுவது ‘சொல்ல என்ன இருக்கிறது!’

#தவம் #தியானம்

02.09.2017

1 Comment

  1. Vijay

    Super sir

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *