யோகாவைக் கண்டுபிடித்துத் தந்தவன் கடவுளாகத்தான் இருக்க வேண்டும்!

சில ஆசனங்கள், சில மூச்சுப்பயிற்சிகளை செய்வதற்கு முன்பு இருந்த உடல் உள்ளத்து நிலையும் அவற்றை செய்த பின்பு இருக்கும் உடல் உள்ளத்தின் நிலையும் வேறாக மாறிவிடுகின்றன. யோகப்பயிற்சியை கண்டு பிடித்துத் தந்தவன் உண்மையில் கடவுளாகத்தான் இருக்க வேண்டும்!

வியந்து போகிறேன்!

– பரமன் பச்சைமுத்து
23.08.2019

1 Comment

  1. Sarlaanand

    Yes, i too blessed to joining in this vedathiri yoga course,,body is so flexible and active and energitic…thanks to God for me all this blessings. paraman as a teacher came in my life and today i m seeing my life in a new way … Thanks to you,loving u

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *