வளர்ச்சிதானே!

‘இதை நீ படிக்க வேண்டும்!’ என்று நாம் பரிந்துரைத்ததைப் படித்த மகள்கள், ‘இதை நீ படிக்க வேண்டும்!’ என்று பரிந்துரைக்கிறார்கள்.

வளர்ச்சி இருபுறமும்!

– பரமன் பச்சைமுத்து,

சென்னை

19.10.2018

Www.ParamanIn.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *