அமாவாசை என்பது

‘அமாவாசை’ என்பது ஒரு வார்த்தை, மாதாமாதம் வரும் ஒரு நாள், நிலவு இல்லாத நாள்… தந்தையை இழக்கும் வரை

நீத்தாரை நினைக்கிறேன்.

  • பரமன் பச்சைமுத்து
  • சென்னை
  • 24.01.2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *