அரும்புகள் மொட்டுகள் மலர்ச்சி விருதுகள்

👏👏👏👏

மலர்ச்சி விருதுகள் : ‘ஊரடங்கு காலத்தில் உருவாக்கம்’

🌸🌸

சிறப்பு விருது :

🌸

Learning : Making of Dulgona Coffee

🌸

……..

பெயர் : மருந்தீஷ்வர் VP
மலர்ச்சி: அரும்புகள் பேட்ச் 2
வகுப்பு: எட்டாம் வகுப்பு
பள்ளி: மகரிஷி வித்யா மந்திர், சேத்பட்,
சென்னை

……..

: மலர்ச்சி

DulgonaCoffee

QuarantinePeriodLearning

MalarchiAwards

MalarchiYoungAdults

MalarchiKids

Malarchi

StayPositive

BeIbTouchWithPositive

Facebook.com/MalarchiPage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *