அதிகாலை வானம்

ஆகச் சிறந்த ஓவியனின் தூரிகையை விடச் சிறந்திருக்கும் அதிகாலை வானத்தைக் காணாதவர்கள் அதிகம் இழக்கிறார்கள்.

– பரமன் பச்சைமுத்து,

16.08.2017

1 Comment

  1. Vani Pradeep

    Beautifully crafted words Guru!
    How much we miss if not waking up to the morning bliss!

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *