அரும்புகள், மொட்டுகள் – மலர்ச்சி வகுப்புகள் முடித்த இளம்பிள்ளைகளுக்கான வகுப்பு

Malarchi Follow up class for Adolescents !

அரும்புகள், மொட்டுகள் – மலர்ச்சி வகுப்புகள் முடித்த இளம்பிள்ளைகளுக்கான வகுப்பு

சிறு பிள்ளைகள் பெரிய  உள்ளத்தையும் கூரிய அறிவையும் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

மகிழ்ச்சி!

– பரமன் பச்சைமுத்து
07.06.2020

#MalarchipPaathai
#Malarchi
#MalarchiKids
#BeWithPositivity
#ParamanSession

Facebook.com/ParamanPage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *