மகள்கள் ஓர் அதிசயம்…

மகள்கள் ஓர் அதிசயம்…

மாதாவுக்காக மாறாதவனும்
மனைவிக்காக மாறாதவனும்
மகள்களுக்காக மாறிவிடுகிறான்!

– பரமன் பச்சைமுத்து
22.06.2021
பெரும்பாக்கம்

#Children
#LoveForChildren
#Parenting
#Daughters
#Magal

Facebook.com/ParamanPage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *