அவரவர்க்கான வால்

ஆட்டுக்கும் வாலை அளந்து கொடுத்தான் ஆண்டவன்

அவரவர்க்கான வால் அவரவர் விழாமல் தகவு நிலை கொளவே

அடுத்தவர் மூஞ்சியில் மூக்கினுள் விட அல்லவே

தன்னிலை தடுமாறாமல் தடுக்கத் தந்த வாலை

அடுத்தவர் நிலை மாற்றி தள்ள நீட்டினால்

அறுத்தெறிவான் ஆண்டவனென்னும் ஆகச் சிறந்த அறுவை நிபுணன்

அடுத்தவன் வாலில் நெருப்பு வைத்ததால் அழிந்தது தென்னிலங்கை

அவரவர் வால் அவரவர் உயர்வுக்கு

அடுத்தவரை சாய்க்க அல்ல.

  • (மணக்குடியின் ‘வால்’ )
    பரமன் பச்சைமுத்து
    21.07.2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *